Doradztwo w zakresie realizacji projektów

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i doradztwo podczas aplikowania o dotacje unijne na wszystkich etapach realizacji. Rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb klienta, dobrania odpowiednich narzędzi projektowych, przygotowania kompletu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, optymalizacji projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku, kończymy na promocji projektu i jego rozliczeniu. Doradztwo, które Państwu proponujemy zapewniamy poprzez doświadczenie naszych specjalistów na każdym etapie załatwiania sprawy.


Doradztwo w zakresie dotacji unijnych

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i doradztwo podczas aplikowania o dotacje unijne na wszystkich etapach realizacji. Rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb klienta, dobrania odpowiednich narzędzi projektowych, przygotowania kompletu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, optymalizacji projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku, kończymy na promocji projektu i jego rozliczeniu. Doradztwo, które Państwu proponujemy zapewniamy poprzez doświadczenie naszych specjalistów na każdym etapie załatwiania sprawy.


Doradztwo w zakresie realizacji projektów

Świadczymy również usługi doradcze podczas realizacji projektów unijnych, które obejmują m.in. udział w pracach związanych z planowaniem / projektowaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych, a następnie udział w odbiorach i testach przedmiotów zamówień. Udzielamy porad na temat zagadnień pojawiających się w trakcie realizacji projektu, a także bierzemy udział w monitorowaniu postępu rzeczowego i harmonogramu projektu łącznie z monitoringiem wskaźników, pełną sprawozdawczością i rozliczeniem końcowym.


Przygotowanie studiów wykonalności

Celem naszej usługi jest przygotowanie Studium Wykonalności (SW), które jest niezbędne dla wszelkich inwestycji sektora publicznego. Pomagamy dostarczyć dane i analizy techniczne, finansowo-ekonomiczne, społeczne niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej w każdym aspekcie dla planowanego przedsięwzięcia.
Dokumenty SW przygotowywane dla Państwa przez naszych specjalistów i analityków mogą być zarówno załącznikiem do wniosku aplikacyjnego opracowywanego przez Państwa bądź elementem kompleksowej dokumentacji tworzonej dla Państwa przez naszą firmę.
Usługa przygotowania studium wykonalności przez naszą firmę kierowana jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz jednostek podległych, które mają w planach inwestycje i będą potrzebowali zewnętrznego finansowania, np. takiego jak: dotacje czy kredyt. Współpracę należy nawiązać niezwłocznie po podjęciu decyzji o składaniu wniosku o dofinansowanie. Przygotowanie takiej dokumentacji zajmuje naszym specjalistom po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych od 3 do 12 tygodni. Należy pamiętać również, że dla dobrego przygotowania studium wykonalności niezbędna jest Państwa współpraca w zakresie przekazania danych organizacyjnych i finansowych.
Przykładowy zakres opracowywanego studium wykonalności przez naszą firmę:
1. Informacja o wnioskodawcy.
2. Opis projektu.
3. Analiza opcji technicznych.
4. Analiza oddziaływania na środowisko.
5. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu.
6. Analiza finansowo-ekonomiczna.
7. Analiza ryzyka i wrażliwości.


Przygotowanie analiz finansowych

Nasi specjaliści pomogą Państwu w przygotowaniu analizy finansowej, która jest elementem analizy ekonomicznej, niezbędnym filarem analizy działalności danej jednostki. Zadaniem przeprowadzonej analizy finansowej jest zapewnienie Państwu informacji o sytuacji finansowej jednostki, niezbędnej w procesie zarządzania. Przeprowadzenie takiej analizy finansowej do projektów unijnych ma na celu przede wszystkim ustalenie możliwości rozwoju i wypłacalności danej jednostki.


Zarządzanie projektami

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince 2. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w kierowaniu projektami, czy jego koordynowaniu w ramach programów UE. Zarządzamy przedsięwzięciami począwszy od przygotowania procedur zamówień publicznych (SIWZ), kończąc na złożeniu wniosku o płatność końcową.  W ramach usług zarządzania realizujemy m.in. zadania:
1. Przygotowania Dokumentacji Inicjującej Projekt.
2. Identyfikacji i analizy procesów biznesowych.
3. Przygotowania kompleksowych SIWZ.
4. Wsparcia prawnego podczas prowadzonych postępowań.
5. Pełnienie nadzoru w procesie prowadzenia analiz przedwdrożeniowych.
6. Prowadzenia inwentaryzacja zasobów IT.
7. Kompleksowego nadzoru technicznego realizacji projektu.
8. Wykonania audytów śród realizacyjnych projektu.
9. Bieżąca kontrola finansowa połączona z analizą ryzyk.
10. Organizacja i prowadzenie spotkań konsultacyjno-szkoleniowych.  
11. Weryfikowania dokumentów technicznych.
12. Nadzoru technicznego nad odbiorami.
13. Obsługa informatyczna w zakresie zarządzania projektem.


Doradztwo w zakresie zamówień publicznych

Podczas realizacji projektów unijnych świadczymy usługi doradcze, które obejmują udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych związanych z realizacją projektu. W ramach usług opracowujemy szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jak również projekty: umów przetargowych oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania  na wybór Wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych. Dokonujemy wariantowego szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp, dla wszystkich rodzajów postępowań.