Konkursy

Zapraszamy wszystkie JST zainteresowane możliwością uzyskania dofinansowania projektu realizowanego w ramach Działania 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do współpracy i udziału w projekcie partnerskim.

1. Grupa docelowa (do kogo jest kierowane działanie?)

Wyłącznie JST: Miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach poprzednich konkursów POWER nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15, POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17.

Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs muszą objąć wsparciem minimum 5 JST stanowiących grupę docelową projektu (Partnerzy Projektu).

Liderem Projektu może być Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych.

2. Typy projektów objętych wsparciem

Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w co najmniej dwóch wymienionych tabeli zadaniach w zakresie obu ze wspieranych obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • zarządzania nieruchomościami.

Podatki i opłaty lokalne

Zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi

Zadanie 1.

Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

(tzw. PORTALE e-PODATKOWE rozbudowane o funkcjonalności automatycznego naliczania, rozliczania i księgowania podatków i opłat lokalnych)

Zadanie 1.

Wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in.: narzędzi zarządzania satysfakcją

(np. zintegrowane portale do zarządzania nieruchomościami).

Zadanie 2.

Doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in.:

- obsługi podatkowej;

- stosowania narzędzi elektronicznych;

- obsługi klienta;

- zarządzania satysfakcją;

- orzecznictwa.

Zadanie 2.

Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych w zakresie m.in. :

- zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości;

- zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

- obsługi klienta,

- zarządzania satysfakcją,

- orzecznictwa.

Zadanie 3.

Wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

- zarządzania satysfakcją klienta;

- zarządzania jakością;

- zarządzania procesowego;

- dostępem do informacji publicznej.

Zadanie 3.

Wsparcie administracji samorządowej w zakresie:

- opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości,

- zagospodarowania pustostanów,

- skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,

- elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.


3. Co można sfinansować?

 • Zakup sprzętu (do 10% wydatków kwalifikowalnych).
 • Systemy dziedzinowe (w tym integracje danych pomiędzy JST – partnerami projektu).
 • Utworzenie portali www.
 • Koszty wdrożeń zmodernizowanych systemów dziedzinowych lub utworzonych portali.
 • Koszty przeszkolenia pracowników (nie tylko z obsługi nowych narzędzi).
 • Kwalifikowalność wszystkich wydatków będzie ostatecznie znana po ogłoszeniu konkursu.

4. Wysokość wsparcia

 • 200 tys. zł dla każdej gminy uczestniczącego w projekcie;
 • 400 tys. zł dla każdego miasta na prawach powiatu uczestniczącego w projekcie.

5. Poziom wkładu własnego finansowego

Wkład własny: min. 15,72% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Może wynosić 0,00 zł!

Jako wkład własny można wykazać wynagrodzenia pracowników JST uczestniczących w szkoleniach (za czas szkoleń).

6. Korzyści z udziału w Projekcie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem

 • Brak ryzyka związanego z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie (zespół 10 ekspertów z bardzo dużym doświadczeniem w przygotowaniu projektów).
 • Przeprowadzenie profesjonalnych badań audytowych niezbędnych do określenia stanu infrastruktury i oprogramowania, bezpieczeństwa, problemów i potrzeb w zakresach tematycznych.
 • Minimalne zaangażowania pracowników JST w przygotowanie wniosku, brak zaangażowania w procedury związane z poprawą, korektą, wyjaśnieniami do wniosku.
 • Brak ryzyka związanego z zarządzaniem, rozliczaniem, kontrolą projektu.
 • Minimum formalności związanych z realizacją projektu.

Zapraszamy do współpracy.
Zainteresowane JST prosimy o wypełnienie ankiety: link do ankiety