Polityki Bezpieczeństwa

Strategie informatyzacji

Uruchamianie projektów informatycznych powinno wynikać z opracowanej wcześniej strategii informatyzacji. Strategia informatyzacji ma za zadanie wyrażać cele długoterminowe, szczególnie w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów, jak i technologii informatycznych danej Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, miasta, powiatu, województwa), a także sposobu zarządzania informatyką w jednostce. Strategia informatyzacji wskazuje także na zasoby jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów oraz przedstawia harmonogram ich przebiegu. Nasza firma zajmuje się tworzeniem strategii informatyzacji, które ułatwić mogą funkcjonowanie i rozwój danej JST według założonych wcześniej kierunków działania wskazanych w strategii. Strategia taka opiera się na trzech podstawowych działaniach: audycie stanu informatyzacji, analizie otoczenia społeczno-gospodarczego oraz oszacowania nakładów finansowych niezbędnych do realizacji projektów informatycznych.


Programy i strategie budowy społeczeństwa informacyjnego

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową usługę opracowania programów i strategii informatyzacji miast,  gmin lub województw. Dokument taki ujmuje cele i uwarunkowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy zmieniających się warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ważnym czynnikiem są również uczestnicy realizacji danej strategii, którzy pomagają w wyborze najlepszej wizji rozwoju. Najistotniejszym celem dokumentu jest wyznaczenie kierunków rozwoju w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz uświadomienie społeczeństwu możliwości wykorzystania w życiu codziennym zastosowań teleinformatycznych. Opracowanie strategii poprzedzone jest zawsze konsultacjami społecznymi i warsztatami strategicznymi, w których uczestniczą eksperci reprezentujący jednostki organizacyjne JST oraz organizacje pozarządowe kompetentne dla wyrażania poglądów na temat rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
W ramach prac analitycznych w zakresie strategii informatyzacji wykonujemy:
1. Analizę otoczenia społeczno-gospodarczego.
2. Badanie uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych.
3. Inwentaryzację zasobów IT JST.
4. Analizę SWOT.
5. Analizę strategiczną.


Modelowanie procesów biznesowych

Nasi specjaliści wykonają dla Państwa modele procesów biznesowych projektowane specjalnie pod indywidualne wytyczne klienta. Modelowanie procesów biznesowych poprzedzone jest wywiadem, który ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja / proces (mówić wtedy możemy o procesach AS IS). Docelowo modelowanie pomaga określić najbardziej korzystny sposób postępowania w danej sytuacji (mówić wtedy możemy o procesach TO BE).
Modelowanie procesów służy przede wszystkim przedstawieniu przejrzystego, łatwego w zrozumieniu modelu procesu, czyli uporządkowanemu graficznemu opisowi procesu. Z modelu procesu biznesowego można łatwo wywnioskować przebieg procesu, a także kolejność wykonywania poszczególnych kroków we wspomnianym procesie. Wszystkie  działania pozwolą optymalizować świadczenie usług na wysokim poziomie dojrzałości zarówno wewnątrzadministracyjnych (A2A) jak i usług zewnętrznych dla mieszkańców (A2C) i przedsiębiorców (A2B).


Dokumentacje koncepcyjne

Dokumentacja koncepcyjna jest opracowaniem mającym na celu określenie i uzgodnienie zakresu projektu. Celem głównym przygotowanej przez Naszą firmę dokumentacji koncepcyjnej jest określenie wymagań w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności ogólnych wymagań funkcjonalnych oraz przygotowanie wyjściowego wariantowego kosztorysu w oparciu o szacowanie cen. Wykonane przez Naszych specjalistów analizy mają dać odpowiedź co do wykonalności zaproponowanego przez Naszą firmę wariantu rozwiązania pod względem technicznym, jak i technologicznym.


Dokumentacje techniczne

Tworzenie dokumentacji technicznej poprzedzone musi zostać przeprowadzeniem inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w danej jednostce czy całej gminie, aby zakres budowy produktu był zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami. Dokumentacje techniczne tworzone przez Naszą firmę mają na celu przedstawienie: szczegółowo opracowanych danych techniczno-technologicznych zebranych podczas wspomnianej inwentaryzacji, uzgodnionego zapotrzebowania na sprzęt i oprogramowanie wraz z propozycjami zakupu niezbędnego sprzętu czy oprogramowania.


Polityki Bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem tworzonym indywidualnie pod wymogi stawiane przez klienta, zawierającym zgodne z obowiązującym prawem przepisy (w szczególności z RODO), reguły i procedury, według których dana jednostka buduje, zarządza oraz udostępnia swoje zasoby i systemy informatyczne. Nasza firma zajmuje się tworzeniem dokumentów, które obejmują swoim zakresem nie tylko sieć komputerową jednostki, lecz także zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych będących w jej posiadaniu. Składowymi takiego dokumentu są przede wszystkim: definicje podstawowych pojęć, określenie odpowiedzialności w jednostce, określenie metod ochrony przed wirusami,  określenie zasad serwisowania sprzętu, określenie zasad podłączenia i korzystania z sieci oraz udostępniania przez nią informacji czy zdefiniowanie wymagań dotyczących kont użytkownika i haseł. Te i wiele innych zagadnień poruszonych zostanie w dokumencie Polityki Bezpieczeństwa jeśli zdecydujecie się Państwo na usługi Naszej firmy.


Opisy Przedmiotów Zamówień

Nasi specjaliści przygotują dla Państwa opis przedmiotu zamówienia zawierający ogólną informację o danym przedmiocie zamówienia, która po wcześniejszych konsultacjach zostanie przedstawiona w sposób zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego. Jest jedną z najistotniejszych czynności niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ wskazuje szczegółowo na rzeczywiste potrzeby zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny także do prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, umożliwia wykonawcy obliczenie ceny oferty oraz zapewnia jednolity sposób zrozumienia OPZ przez wykonawców. Nasza firma stworzy łatwy do zrozumienia, ścisły i precyzyjny dokument przedstawiający wszechstronnie przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.