Systemy

System SPR (Standaryzacja Polityk Rachunkowości) – służy do wspomagania elektronicznego procesu standaryzacji i prowadzenia polityk rachunkowości w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591).
Rozwiązanie w znacznym stopniu usprawnia organizację pracy audytów wewnętrznych, przedstawicieli komórek kontrolujących i nadzorujących dokumentację PR, skarbników JST. Został wdrożony i funkcjonuje w 3 miastach na prawach powiatu w 219 jednostkach organizacyjnych.

Główni interesariusze:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Dyrektorzy komórek organizacyjnych
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Główni księgowi

Więcej informacji


Aplikacja SKZ (System Kontroli Zarządczej) służy do automatyzacji i wspomagania procesów kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) zgodnie art. 68 ustawy o finansach publicznych.

Aplikacja została stworzona z uwzględnieniem przepisów RODO i KRI co gwarantuje pełną rozliczalność operacji wykonywanych przez jego użytkowników.
Jest rozwiązaniem kompletnym w aspekcie kontroli zarządczej – nie będą Państwo potrzebować żadnych innych aplikacji, aby spełnić wymagania prawne.
W aplikacji SKZ znajdą Państwo moduły: samoocena, analiza ryzyka, dokumentacja oraz panel do administrowania podmiotami struktury organizacyjnej wg nadanych ról oraz uprawnień.

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Dyrektorzy komórek organizacyjnych
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Koordynatorzy ds. kontroli zarządczej
 • Inspektorzy Ochrony Danych

Więcej informacji


Rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie zbiorczego sprawozdania finansowego - Informacji Dodatkowej dla JST.

Oprogramowanie umożliwia opracowanie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zarówno na poziomie jednostek budżetowych, jak i na poziomie zagregowanym (Gminy/Miasta).
Aplikacja automatycznie dokonuje niezbędnych obliczeń (np. stan na koniec roku obliczany jako: stan na początek roku + zwiększenia - zmniejszenia). Po wprowadzeniu danych Jednostka ma możliwość wygenerowania pliku PDF z gotowym dokumentem. Na poziomie zagregowanym aplikacja na bieżąco i automatycznie sumuje wprowadzone dane. 

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Główni księgowi

Więcej informacji


Aplikacja Mienie Komunalne – rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego na poziomie jednostek organizacyjnych JST jak i na poziomie zbiorczym.

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Główni księgowi

Nasze oprogramowanie umożliwia opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych, jak i na poziomie zagregowanym (Gminy/Miasta). Zbierane są wszystkie niezbędne dane wymagane przepisami prawa, w przygotowanej przez nas formie. Przede wszystkim są to dane liczbowe w formie tabelarycznej. Jednostki widzą i wypełniają tylko te tabele, które ich dotyczą, a po wypełnieniu dane te są automatycznie agregowane w raporcie zbiorczym na poziomie JST.

Więcej informacji