Aplikacja Informacja Dodatkowa (ID)

Aplikacja Informacja Dodatkowa – Rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie zbiorczego sprawozdania finansowego - Informacji Dodatkowej dla JST.

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Główni księgowi

Nasze oprogramowanie umożliwia opracowanie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - zarówno na poziomie jednostek budżetowych, jak i na poziomie zagregowanym (Gminy/Miasta). Zbierane są wszystkie niezbędne dane, wymagane przepisami prawa, w przygotowanej przez nas formie (m.in. układy tabel). Zbieramy przede wszystkim dane liczbowe, ale nie tylko: przedmiot działalności jednostki prezentujemy w formie kodów PKD, a część dotyczącą opisu zasad (polityki) rachunkowości prezentujemy w formie ankiety dotyczącej najważniejszych kwestii rachunkowości jednostki.

Aplikacja automatycznie dokonuje niezbędnych obliczeń (np. stan na koniec roku obliczany jako: stan na początek roku + zwiększenia - zmniejszenia). Po wprowadzeniu danych Jednostka ma możliwość wygenerowania pliku PDF z gotowym dokumentem.

Na poziomie zagregowanym aplikacja na bieżąco i automatycznie sumuje wprowadzone dane. Umożliwiamy również wgląd do wszystkich pojedynczych informacji dodatkowych (wypełnionych przez jednostki), co umożliwia szybkie i wygodne sprawdzenie wprowadzonych danych i ich poprawności. Z informacji zagregowanej również generowany jest dokument w postaci pliku PDF.

 

Funkcjonalności systemu:

 1. Wprowadzanie danych do formularza w ustalonej formie - zarówno liczbowych, jak i tekstowych.
 2. Automatyczne wyliczenia pól liczbowych.
 3. Zapisywanie danych podczas pracy nad formularzem - po każdym przejściu przez stronę formularza, dzięki czemu jest możliwość pracy nad formularzem nawet przez kilka dni.
 4. Generowanie plików PDF z informacja dodatkową - jednolite w całej gminie oraz generowanie pliku PDF z informacją zagregowaną.
 5. Raport dla koordynatorów z zestawieniem, które jednostki jeszcze nie rozpoczęły pracy nad informacją dodatkową, które są w trakcie, a które zakończyły już wprowadzanie danych.
 6. Podgląd pojedynczych informacji dodatkowych jednostek dla koordynatorów.
 7. Automatycznie generowana informacja zagregowana, ze zsumowanymi polami liczbowymi i z możliwością uzupełnienia pól tekstowych.
 8. Zabezpieczenie dostępu do aplikacji poprzez indywidualne loginy i hasła dla jednostek oraz koordynatorów.
 9. Mechanizmy usprawniające szczegółową kontrolę zbieranych danych z jednostek organizacyjnych.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu w JST:

 1. Zbieranie danych ze wszystkich jednostek w jednolitej, ustalonej formie, bez możliwości nieuprawnionej modyfikacji szablonu dokumentu przez jednostki.
 2. Zmniejszenie kosztów procesu obsługi sprawozdania finansowego.
 3. Pliki PDF z gotowymi dokumentami do wydrukowania lub elektronicznego podpisu.
 4. Sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez jednostki - na bieżąco, bez konieczności czekania na to, aż dokument od jednostki wpłynie do urzędu.
 5. Możliwość zdalnego koordynowania procesu wypełniania formularza przez jednostki, celem uniknięcia opóźnień w przekazaniu niezbędnych danych.
 6. Możliwość wprowadzania danych oraz koordynowania procesu z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu.
 7. Automatyczne sumowanie pól z wartościami liczbowymi - zarówno na poziomie pojedynczej informacji dodatkowej, jak i na poziomie zbiorczym.

 

Mikrogranty (Giełda Miejskich Technologii):

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym produktem istnieje również opcja przetestowania go za darmo poprzez Giełdę Miejskich Technologii. Dzięki mikrograntom o wysokości do 50 tysięcy złotych Państwa gmina może przetestować wybrane rozwiązanie nawet przez 12 miesięcy.

Link do naszego produktu - Aplikacji ID - na stronie GMT: Aplikacja ID