Informacja o stanie mienia komunalnego (MK)

Aplikacja Mienie Komunalne – rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego dla jednostek organizacyjnych JST jak i na poziomie zbiorczym.

Główni interesariusze rozwiązania:

 • Organy JST
 • Kierownicy jednostek
 • Główni księgowi

Nasze oprogramowanie umożliwia opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego - zarówno na poziomie jednostek budżetowych, jak i na poziomie zagregowanym (Gminy/Miasta). Zbierane są wszystkie niezbędne dane, wymagane przepisami prawa, w przygotowanej przez nas formie (m.in. układy tabel). Zbierane dane to przede wszystkim dane liczbowe w formie tabelarycznej. Jednostki widzą tylko tabele, które ich dotyczą, a po wypełnieniu dane te są automatycznie agregowane w raporcie zbiorczym na poziomie JST.

Aplikacja automatycznie dokonuje niezbędnych obliczeń (np. stan na koniec roku obliczany jako: stan na początek roku + zwiększenia - zmniejszenia, automatyczne obliczanie dynamiki w formie procentowej). Po wprowadzeniu danych Jednostka ma możliwość wygenerowania pliku PDF z gotowym dokumentem.

Na poziomie zagregowanym aplikacja na bieżąco i automatycznie sumuje wprowadzone dane. Umożliwiamy również wgląd do wszystkich pojedynczych formularzy mienia komunalnego (wypełnionych przez jednostki), co umożliwia szybkie i wygodne sprawdzenie wprowadzonych danych i ich poprawności. Z informacji zbiorczej generowany jest również dokument w postaci pliku PDF. Aplikacja pozwala na tworzenie tabel analitycznych oraz wykresów przedstawiających zmiany wartości w danym roku.

 

Funkcjonalności systemu:

 1. Wprowadzanie danych do formularza w ustalonej formie - zarówno liczbowych, jak i tekstowych.
 2. Automatyczne wyliczenia pól liczbowych.
 3. Zapisywanie danych podczas pracy nad formularzem - po każdym przejściu przez stronę formularza, dzięki czemu jest możliwość pracy nad formularzem nawet przez kilka dni.
 4. Generowanie plików PDF z informacją o stanie mienia komunalnego jednolitych w całym JST oraz generowanie pliku PDF z danymi zbiorczymi.
 5. Raport dla koordynatorów z zestawieniem, które jednostki jeszcze nie rozpoczęły pracy nad mieniem komunalnym, które są w trakcie, a które zakończyły już wprowadzanie danych.
 6. Podgląd pojedynczych wypełnień jednostek dla koordynatorów.
 7. Automatycznie generowana informacja zagregowana ze zsumowanymi polami liczbowymi, z możliwością uzupełnienia pól tekstowych oraz dodawania tabel analitycznych/wykresów.
 8. Zabezpieczenie dostępu do aplikacji poprzez indywidualne loginy i hasła dla jednostek oraz koordynatorów.
 9. Mechanizmy usprawniające szczegółową kontrolę zbieranych danych z jednostek organizacyjnych.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu w JST:

 1. Zbieranie danych ze wszystkich jednostek w jednolitej, ustalonej formie, bez możliwości nieuprawnionej modyfikacji szablonu dokumentu przez jednostki.
 2. Zmniejszenie kosztów procesu tworzenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawdzania poprawności/weryfikacji danych przez koordynatorów.
 3. Pliki PDF z gotowymi dokumentami do wydrukowania lub elektronicznego podpisu.
 4. Sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez jednostki - na bieżąco, bez konieczności czekania na to, aż dokument od jednostki wpłynie do urzędu.
 5. Możliwość zdalnego koordynowania procesu wypełniania formularza przez jednostki, celem uniknięcia opóźnień w przekazaniu niezbędnych danych.
 6. Możliwość wprowadzania danych oraz koordynowania procesu z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu.
 7. Automatyczne sumowanie pól z wartościami liczbowymi - zarówno na poziomie wypełnienia jednostki, jak i na poziomie zbiorczym.