Zespół

Główną domeną działalności firmy jest kompetentny zespół konsultantów, złożony z osób posiadających wysokie kwalifikacje i legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej oraz bogatą listą referencyjną kilkudziesięciu projektów, które zakończyły się sukcesem (uzyskały dofinansowanie i w większości zostały już zrealizowane). 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji przygotowania dokumentacji koncepcyjnej proponujemy z naszej strony oddelegowanie zespołu w skład którego będą wchodzili następujący eksperci:


1. Kierownik projektu

Doświadczenie w zakresie: wykonywania dokumentacji projektowej, aplikacyjnej oraz następczo ich realizacji (jako koordynator, kierownik projektu, inżynier projektu główny specjalista) w ramach projektów informatycznych dofinansowanych z krajowych i zagranicznych programów operacyjnych oraz mechanizmów finansowych UE. Udokumentowane doświadczenie w przedmiotowym zakresie w ujęciu czasowym - od 2007r., w ujęciu ekonomiczno- finansowym - w kwocie ponad 83 000 000 zł do dnia dzisiejszego.


2. Analityk ds. kontroli zarządczej

Doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, analiz, audytów projektowych oraz sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, rozliczenia i badania prawidłowości w realizacji projektów o charakterze miękkim oraz inwestycyjnym o dużym nasileniu innowacyjności, na łączną kwotę ponad 30 000 000 zł (w tym ponad 20 000 000 zł o charakterze stricte informatycznym). 


3. Starszy Analityk Projektu

Doświadczenie analityka projektów informatycznych realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych województw: mazowieckiego, kujawsko- pomorskiego, śląskiego i pomorskiego od 2007r., w ramach działań o łącznej wartości ponad 12 000 000 zł. Trener (akceptacja trenerska PARP), z doświadczeniem ponad 600 zrealizowanych samodzielnie godzin szkoleniowych. Trener/wykładowca, z doświadczeniem ponad 600 zrealizowanych samodzielnie godzin szkoleniowych.


4. Analityk Projektu

Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami miękkimi  w ramach funkcjonowania środków krajowych i zagranicznych na poziomie samorządu wojewódzkiego od 2008 roku. Bieżąca koordynacja współpracy w ramach pomocy technicznej, pomiędzy ww. JST, a Instytucją Zarządzającą EFS i EFRR na poziomie Wspólnot.


5. Administrator systemów posiadający

Doświadczenie w zakresie administracji: MS Windows Server, Linux, Ubuntu, serwery wirtualizacyjne; posiadający certyfikaty: Certified IT Security Specjalist, Citrix XenServer 6.0 Administration, Securing Windows Server 2016 oraz implementacji usług w oparciu MySQL, PHP, HTML 5.0, oraz obsługi dedykowanych środowisk informatycznych (software/hardware).


6. Specjalista ds. projektowania systemów 

Doświadczenie na poziomie projektowania systemów teleinformatycznych do świadczenia usług oraz obsługi dedykowanych środowisk informatycznych (software/hardware). Projektowanie aplikacji internetowych , ze szczególnym uwzględnieniem zbioru i obróbki danych ankietowych z zastosowaniem procedur statystycznych.


7. Specjalista ds. Komunikacji, helpdesk

Doświadczenie w zakresie koordynacji i logistyki prac zespołów projektowych (w tym help desk), uzupełnione o uprawnienia audytora wewnętrznego i zarządzania jakością. Członek i koordynator zespołów projektowych (od 2009r.) w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, których łączna kwota przekracza 18 000 000zł.


8. Specjalista ds. Komunikacji, helpdesk

Doświadczenie w zakresie współpracy zespołów projektowych (w tym help desk). Członek zespołów projektowych (od 2009r.) w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach regionalnych programów operacyjnych, których łączna kwota przekracza 15 000 000zł


Zespół projektowy uczestniczył w przygotowaniu wielu projektów z następujących działań:

 Lp.  Fundusz  PO  Działanie  Beneficjent
 1.  EFRR  RPO WD  2.1 Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych  Powiaty Dolnośląskie
 2.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Grudziądz
 3.  EFRR  RPO WKP  4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności  Miasto Grudziądz
 4.  EFRR  RPO WM  2.2 Rozwój e-usług publicznych  Miasto Nowy Dwór Maz.
 5.  EFRR  RPO WM  2.2 Rozwój e-usług publicznych  Miasto Grodzisk Maz.
 6.  EFRR  RPO WS  2.2 Rozwój e-usług publicznych  Miasto Zabrze
 7.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Toruń,
 Miasto Bydgoszcz,
 Miasto Grudziądz
 8.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Krosno, Miasto Przemyśl
 9.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Piła
 10.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Skierniewice
 11.  EFS  POKL  5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Miasto Piła
 12.  EFRR  RPO WP  2.2 Rozwój e-usług publicznych  Miasto Kwidzyn
 13.  EFRR  RPO WS  2.1 Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych  Miasto Katowice
 14.  EFRR  RPO WS  2.1 Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych  Miasto Zabrze
 15.  EFRR  POIG  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - elnclusion”  Miasto Nowy Dwór Maz.
 16.  EFRR  PRO WKP  1.5 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego  Miasto Włocławek